ecology

Washing + + + Praní

CZ

Dlouho jsem přemýšlela, zda k našim šátkům nabídnout i prostředek na praní. Jedna z opakujících se otázek, které od Vás dostávám, je v jakém konkrétním prostředku můžete šátek vyprat. Rozhodla jsem se tedy zařadit do naší Kolekce péče i přípravky na praní, které považuji za nejvhodnější.
Je třeba zdůraznit, že je pro mne (kromě efektivnosti) nejdůležitějším kritériem naprostá netoxičnost produktu. Z tohoto důvodu jsem po dlouhých úvahách oželela prozatím možnost zařadit do sortimentu produkt s vlastním logem a dala jsem přednost firmě, která tuto možnost nenabízí, ale její produkty jsou dle mých kritérií ty nejlepší na trhu a sami je dlouhodobě používáme.
Při výběru správného produktu je třeba si uvědomit, že rezidua toxických látek z pracích prostředků v textiliích zůstávají a jsou pak absorbována kůží. Sice v malých, ale každodenních dávkách. Další část těchto chemikálií vdechujeme. Protože se v případě šátků jedná především o kůži našich nejmenších, nechci ve výběru dělat kompromisy.
V konvenčních prostředcích naleznete množství nežádoucích látek jako jsou konzervanty, optické rozjasňovače, syntetické parfémy a další chemikálie, které působí například jako endokrinní disruptory, způsobující hormonální nerovnováhů a zatěžující imunitní systém.
Nejen člověk je ale ohrožen toxickými koktejly z konvenčních pracích prostředků. Trpí jimi i příroda. Voda z praní se dostává do povrchových i spodních vod a má zde ničivý vliv na vodní organismy a své okolí.
Jak už se člověk několikrát přesvědčil, vše, co do přírody vypustí, se mu v nějaké formě zase vrátí zpět. Stejně tak je tomu i s látkami z pracích prostředků.
Na trhu je nyní již množství ekologičtějších prostředků, my jsme se rozhodli nabídnout Vám ten, který považujeme za nejčistší, ve variantě bez jakékoli vůně, tedy i éterických olejů, které mohou být pro citlivé osoby dráždivé. Můžete jej zakoupit v našem eshopu, nebo si jej přidat ke svému nákupu během losování. Vybrali jsme pro Vás sestavu tří produktů, které se skvěle doplňují, hodí se na všechny naše příměsi a máme je sami vyzkoušené.

EN

For a long time I was hesitating if I should offer a washing detergent to our wraps. One of repeating questions that I recieve from you is which specific detergent should you use for your new wrap. I have therefore decided to include washing products that I consider the most appropriate to our Care Collection. I should emphase that the most important criterion for me (beside the effectiveness) is to offer a truly non-toxic product. For this reason I put aside a possibility to have a branded product for now and preferred a company that does not offer this option, but its products are, according to my criteria, the best on the current market (and we use it ourselves for a long time).
When choosing the right product, it is important to realize that residues of toxic substances from detergents remain in textiles and are absorbed by the skin. In small but everyday doses. We breathe in another part of these chemicals. And because in wraps it concerns especially the skin of our smallest, I don't want to compromise.
In conventional detergents you can find a number of undesirable substances such as preservatives, optical brighteners, synthetic fragrances and other chemicals that act as endocrine disruptors for example, causing hormonal imbalances and a damage to our immune system.
But not only humans are threatened with toxic cocktails from conventional detergents. Nature also suffers. Water from washing enters the surface and underground waters and has a devastating effect on aquatic organisms and surroundings. As man already knows, everything we release into nature will come back to us in some form. It is unfortunately true also with chemicals from detergents.
You can find more environmentally friendly detergents nowadays on the market and we would like to offer you the one that we consider to be the cleanest, without any frangrance or essential oils, that can be irritant for sensible persons. You can buy it in our online shop or add it to your draw entry. We chose three products that complement each other, are suitable for all our blends and we have tested them ourselves.

collage.jpg

Proč v našich šátcích nikdy nebudeme používat plastové příze + + + Why we will never use plastics in our wraps

CZ

Od počátku Omnifery jsme věděli, že se chceme věnovat pouze přírodním materiálům a nevyužívat v naší produkci žádných syntetických přízí. Bylo to přirozené rozhodnutí vycházející z našich osobních názorů a hodnot, avšak nikde jsme jej nehlásali. Nastal čas, abychom se k problematice jasně vymezili.

Dlouho jsme se kvůli tomu bránili například použití třpytek v našich šátcích, protože to znamenalo přidání malé části polyesteru (běžně využívané příze v celém textilním průmyslu, včetně módy a doplňků pro nejmenší), ale podlehli jsme Vašim prosbám a 3 šátky se 4% příměsí polyesterového vlákna vyrobili. Šátky byly připraveny před více než půl rokem. Informace o umělých materiálech v textiliích, které se k nám dostaly v průběhu posledních měsíců, jsou však natolik znepokojivé, že nyní víme jistě, že Omnifera žádné další šátky se třpytkami, či jakoukoli jinou příměsí na bázi plastu, nevydá. 

Ukazuje se, že mikrovlákna z umělých textilií přispívají obrovskou měrou k znečišťování našeho prostředí. Tato mikrovlákna o velikosti pod 1mm se uvolňují do vody ve velkém množství při každém praní našich syntetických textilií. Vědci zkoumali vzorky vody z celého světa a v téměř každém z nich našli množství mikrovláken z polyesteru, nylonu, akrylu a dalších. Plast je toxický, z vody se dostává do těl ryb a dalších živočichů, vstupuje tak do potravního řetězce a tím také na náš talíř. Jedná se tedy o ještě nebezpečnější znečištění, než to z viditelného plastového odpadu. Recyklovaná plastová vlákna z PET lahví apod. tedy situaci velmi nepomáhají, mikrovlákna z nich se praním dostávají do přírody v ještě škodlivější podobě.
Dalším otazníkem je efekt plastového vlákna při kontaktu s kůží. Studie ukazují, že chemikálie z umělých vláken mohou přecházet přes kůži do krevního oběhu a působit toxicky.

Nemáme rádi umělé materiály, protože nám prostě nejsou příjemné. Nyní však máme důvod navíc otevřeně říct, že je v šátcích požívat nechceme a nebudeme. Už jen proto, že se jedná o produkt, který je primárně určen pro ta nejcitlivější stvoření - malá miminka.

Postupně se snažíme zbavit plastu i v naší rodině. Zapřemýšlejte s námi, když si ve slevách budete chtít pořídit novou blůzku s příměsí polyesteru nebo akrylový svetr. K nám už žádné takové nesmí. 

Další bod, kterým se intenzivně zabýváme, jsou merino příze ošetřené tak, aby byly možné prát v pračce. Asi jste si všimli, že v poslední době u nás šátky se superwash (nebo podobně zvaným) merinem vídáte minimálně. I když víme, jak jsou populární, bohužel se takto ošetřené příze neshodují plně s naší filozofií. Drtivá většina těchto přízí je produkovaná za použití těžké chemie. Výsledný produkt navíc ztrácí vlastnosti neošetřené vlny, často je pokryt umělým polymerem. Existují sice šetrnější metody produkce, stále však nejsou 100% a/nebo kvalitativně pro nás nejsou vyhovující. 

Můžeme Vám však slíbit, že budeme neúnavně hledat alternativy šetrné k přírodě i k našemu zdraví.

Další ekookénko se bude týkat pravděpodobně praní :-)

Spolu to dáme!

Vaše Omnifera

(Pokud si o problematice mikrovláken chcete přečíst něco více, najde na internetu spoustu zajímavých článků. Namátkově Vám vybíráme některé z nich:
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/recycled_plastic_clothing_solution_or_threat/

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/microfibers-plastic-pollution-oceans-patagonia-synthetic-clothes-microbeads

https://oecotextiles.wordpress.com/2011/10/13/polyester-and-our-health/

https://www.nature.com/articles/s41598-017-10813-0 )

EN

From the beginning of Omnifera we knew that we want to focuse on natural fibers only and avoid using synthetic materials. It was a natural decision based on our attitudes and feelings, but we didn´t proclaim it anywhere. The time has come to define our objectives.

We were hesitating using glitters in our products during long time (just because of our personal opinions), because it meant adding some polyester (that is commonly used in textile industry, without exception of baby textiles), but repeated requests of our customers finally won and we produced 3 releases of wraps with 4% glitters. Those wraps were fabricated more than half a year ago. However informations about plastic in textiles that we got in last months are so alarming, that now we know for sure, that we will not remake any wraps with glitters or other synthetic materials again.

It turns out that microfibres from synthetic textiles hugely contribute to enviromental pollution.
These microfibres that are less than 1 mm in size are released in big quantities from our synthetic garments to water during every washing cycle. Researchers collected effluent samples from marine and freshwater sites around the world and found a big amount of microfibers from polyester, nylon, acrylic, and other synthetic fibers in almost every water sample. The plastic is toxic. It is digested by fishes and other animals, move up the food chain and finish on our plates. This pollution is even more dangerous than the pollution from plastic bottles and other visible plastic waste.
Fibres and yarns from recycled PET bottles etc. therefore doesn´t really help, the plastic from garments made from these materials are released to the nature during washing in even more harmful form.
Other question is the effect of synthetic fibers on our skin. Studies show that chemicals from plastic fibers can be absorbed through the skin into the blood stream, causing toxic effects.

We don´t like plastic materials, simply because we don´t find them pleasant on the skin. But now we have one more reason to openly say that we don´t want and will not use them in baby wraps. Just because it is a product intended for the most sensitive people - our babies.

We are trying to avoid plastics also in our family. Let´s think together when we will want to buy a new polyester blouson or acrylic jumper. There is always an alternative.

Another point that we are intensely reviewing, are treated easy-care merino yarns. You might notice that we are avoiding making wraps with "superwash" merino recently. Although we know this blend is largely popular, it doesn´t match our philosophy unfortunately. The yarns are mostly produced with a help of highly toxic chemicals. Often coated with a sythetic polymer, the final product losts a part of its original properties. Some more eco friendly methods already exist, but but they are still less or more questionable or are not suitable for our needs. 

Anyway we can promise you, that we will always be on a hunt for more sustainable alternatives.

Yours Omnifera

(If you would like to read more about the danger of microfibers, you can google it, there are many articles throughout internet.
We are randomly selecting some of them:
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/recycled_plastic_clothing_solution_or_threat/

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/microfibers-plastic-pollution-oceans-patagonia-synthetic-clothes-microbeads

https://oecotextiles.wordpress.com/2011/10/13/polyester-and-our-health/

https://www.nature.com/articles/s41598-017-10813-0 )

DSC_0271small.jpg